Samenwerkende organisaties


Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

www.han.nl/landing/pabo/

De HAN Pabo leidt leraren op voor het basisonderwijs in allerlei opleidingstrajecten, voltijd, deeltijd en speciaal voor VWO studenten, de ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs). Gedurende de opleiding bepaal je of je wilt specialiseren in het jonge of oudere kind, onder- of bovenbouw. In het 3e jaar volg iedere student een minor. Welke minor bepaalt de student zelf. Er bestaan extra mogelijkheden om te zorgen voor extra verdieping tijdens de opleiding. Zo zijn er projecten waarin de student zich kan verdiepen op het gebied van rekenonderwijs, of op het gebied van internationalisering. Tevens biedt de HAN Pabo studenten de mogelijkheid om zich te specialiseren in het katholiek, protestants-christelijk of openbaar onderwijs en de vormgeving daarvan.


Stichting SOL-identiteitsbegeleiders 

www.sol-identiteitsbegeleiders.nl

SOL is de Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit. Zij verleent diensten aan alle instellingen van (basis)onderwijs in Gelderland Zuid, Brabant en Noord Limburg.
SOL staat in de traditie van katholiek onderwijs. Die traditie overstijgt ons en is tot op de dag van vandaag aanwijsbaar in de praktijk van het katholiek onderwijs. SOL ziet deze visieontwikkeling als een voortzetting van die traditie. Daarnaast realiseert SOL zich dat de samenleving om ons heen en dus ook de wereld van het onderwijs in cultureel en levensbeschouwelijk opzicht sterk veranderd is. SOL ziet die visieontwikkeling daarom ook als een weerspiegeling van die verandering.


Stichting Steunfonds Katholieke Opleiding Leraren Basisonderwijs Nijmegen

De "Stichting Steunfonds Katholieke Opleiding Leraren Basisonderwijs Nijmegen" bestaat sinds 1984 en heeft tot doel de katholieke opleiding van leraren basisonderwijs in de regio Nijmegen te ondersteunen. Onder opleiding wordt tevens begrepen de voortgezette vorming/scholing van leraren basisonderwijs. Daarbij gaat het met name om de versterking en verdieping van het gestalte geven aan de katholieke grondslag en identiteit van de opleiding door het bieden van een financiële bijdrage aan activiteiten/projecten die hierop gericht zijn. Vanaf de oprichting van de Pabo staat de opleiding voor leraar basisonderwijs in Nijmegen in een traditie waarin waarde gehecht wordt aan de katholieke grondslag en identiteit. Daarin neemt -naast andere- in het bijzonder de inspiratie die de katholiek-christelijke kan bieden een bijzondere plaats in.

De Steunstichting vindt het belangrijk dat, voortbouwend op deze traditie, deze inspiratie ook in de toekomst gestalte kan krijgen. Daarom wil zij projecten en activiteiten financieel ondersteunen die direct of indirect een bijdrage leveren aan de versterking dan wel verdieping van de katholieke identiteit van de opleiding van leraren of de voortgezette (post-HBO of na-)scholing van leraren.