damegeeftuitleg

Algemene voorwaarden

Voor de opleidingen door Reflexief

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens Reflexief verzorgde trainingen en opleidingen.

Inschrijving

 • Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van Reflexief zijn vrijblijvend.
 • Inschrijven voor een opleiding of event gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Reflexief bevestigt per e-mail separaat de inschrijving. Reflexief houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 • Na inschrijving volgt een intake gesprek tussen een uitvoerend docent en de potentiele deelnemer waarin wordt nagegaan of de deelnemer voldoet aan de voorwaarden voor deelname.
 • Door de inschrijving aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Opleiding en training

 • Reflexief spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleiding en training. Na afloop van de opleiding of training ontvangt de deelnemer een evaluatieformulier. Reflexief zal dat gebruiken om de opleidingen en trainingen waar nodig te verbeteren alsmede haar docenten te beoordelen.
 • Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Reflexief geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Reflexief kenbaar worden gemaakt, t.a.v. Reflexief Opleiding Coördinator Identiteit, Prof. Molkenboerstraat 7 6524 RN Nijmegen.
 • Bij het achterwege blijven hiervan wordt de deelnemer geacht geen klachten te hebben.
 • Reflexief behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of opleiding geen doorgang te laten vinden. Reflexief zal de deelnemer daarover tijdig informeren.

Betaling

 • De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Reflexief verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur (als pdf-bestand).
 • Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Reflexief zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

Annulering en wijziging

 • Bij annulering van een inschrijving worden de deelnamekosten niet gerestitueerd. Indien een inschrijver verhinderd is voor deelname is hij/zij wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen. 2. Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding of training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Reflexief trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training of opleiding. Indien een vervanging niet mogelijk is en Reflexief de opleiding of training annuleert zal Reflexief het deelnamegeld restitueren aan de deelnemer. De deelnemer heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Reflexief is uitgesloten.
 • Reflexief behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen.

Intellectueel eigendom

 • De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan deelnemer verstrekte materialen komen ofwel Reflexief ofwel de door Reflexief ingehuurde trainers toe.
 • Alle door Reflexief in het kader van de opleiding, training of event aan deelnemer verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of diens organisatie. Het is deelnemer, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de deelnemer niet toegestaan om op basis van de door of namens Reflexief verstrekte informatie (opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Reflexief daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • De industriële en intellectuele eigendomsrechten van door opleiding verstrekte materialen (bijvoorbeeld ingestuurde verhalen of gedichten) blijven bij de deelnemer.

Aansprakelijkheid

 • Met het geven van de training of opleiding of het organiseren van events aanvaardt Reflexief een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Reflexief geleverde training, opleiding en activiteiten de uiterste zorg wordt betracht, kunnen Reflexief de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Reflexief noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
 • Reflexief is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of leslocatie.
 • Reflexief is niet aansprakelijk voor door de deelnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door deelnemer of enige derde van door Reflexief verstrekte informatie (opleidingsmateriaal) of geleverde training of opleiding of georganiseerd activiteit.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen Reflexief en deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

 

Stichting reflexief

Reflexief inspireert en ondersteunt basisscholen om aan de slag te gaan met zingeving, identiteit en burgerschap.

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en we houden u graag op de hoogte van onze activiteiten.

Mailchimp

Voer uw email adres in.