Taakgebieden

De Coördinator Identiteit is in staat om de levensbeschouwelijke identiteit van de school te thematiseren en te actualiseren en op basis daarvan een vertaling te stimuleren naar:

  • het vormingsprogramma van de school (programmagerichte uitwerking)
  • het schoolklimaat en de gemeenschapsvorming (interactiegerichte uitwerking) opdat de school bijdraagt aan de vorming tot gelukkige en veerkrachtige kinderen.


Beleidsbetrokkenheid

We vatten hier de term beleid op in brede zin. Het gaat er om dat het schoolteam streeft naar consensus over de wijze waarop identiteit binnen de schoolorganisatie gestalte krijgt. Daarbij speelt een planmatige aanpak een duidelijke rol, waarbij het schoolplan, het projectplan en de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de leraren (POP) inzet zijn. Daarvoor moet het gehele team een visie op identiteit en burgerschap ontwikkelen, waarbij inhoudelijke aspecten bewust worden gemaakt.


Begeleiding

Onder begeleiding verstaan we het begeleiden van een collega bij het verwerven van kennis en vaardigheden. Het gaat hier om een belangrijk instrument van de coördinator identiteit. Het helpt teamleden zodat ze beter de verantwoordelijkheid dragen en aandacht hebben voor identiteit. Het biedt assistentie bij het vinden van antwoorden op vragen rondom identiteit.


Communicatie

Om uw werk succesvol te kunnen uitvoeren moet u (de coördinator identiteit) communiceren met de schoolleiding als met collega’s en ouders. U beschikt over agogische vaardigheden en kennis van interactiepatronen. Het gaat hier om het functioneren van de leraar te verbeteren en / of te optimaliseren door middel van voortdurende zelfreflectie op het eigen professioneel handelen. Er zijn verschillende vormen waarin dit kan gebeuren. Ook kunt u ervoor kiezen vormen van intervisie toe te passen of zelfs co-teaching als instrument in te zetten.