Eindtermen

Tijdens de opleiding ontwikkelt de coördinator identiteit de volgende competenties (verder): 

Visiegericht werken

 • Waarnemen en benoemen van vragen inzake de katholieke identiteit.
 • De denominatieve achtergrond van de school dusdanig kunnen verhelderen dat teamleden zich daaraan kunnen verbinden. 
 • Adequaat informatie verzamelen en op basis daarvan complexe situaties begrijpen en hanteerbaar maken.
 • Een brede visie op identiteit ontwikkelen.


Communiceren over de schoolidentiteit

 • Een onderzoekende en openstaande houding hebben naar bestuur, ouders als teamleden en veranderende maatschappelijke omstandigheden.
 • Het gesprek over identiteit met alle geledingen (team, schoolleiding, ouders en leerlingen) kunnen voeren 


Omgaan met professionals in relatie tot schoolidentiteit

 • Geïnspireerd zijn en inspiratie bij anderen durven ondersteunen.
 • Op gang brengen van communicatie en activiteiten rond deze vragen met collega’s en andere betrokkenen in de school.
 • Voorbereiden en voorzitten van besprekingen over de katholieke identiteit.


Onderwijsontwikkeling op het gebied van de schoolidentiteit bevorderen

 • Vertrouwd zijn met relevante kennisgebieden met betrekking tot de identiteit.
 • In staat zijn om onderwerpen af te grenzen en bespreekbaar te maken (inspiratie en zingeving, levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele vorming, burgerschap, vieren e.d.) zonder de verbinding met het grotere geheel uit het oog te verliezen.
 • Instrumenten die de identiteit in de breedte benoemen beoordelen en er mee werken.


Organisatieontwikkeling op het gebied van de schoolidentiteit bevorderen

 • Kwaliteit van de identiteit kunnen beoordelen.
 • Kennis hebben van de veranderingsmogelijkheden van de school en de bijbehorende beleidsvraagstukken.
 • In  gang zetten van gewenste veranderingsprocessen binnen het team inzake identiteit, bijv. middels meerjarenplanning identiteitsontwikkeling, intervisie, teamscholing e.d.
 • Samenwerking tussen betrokkenen kunnen bevorderen. f. Zelfontwikkeling initiëren
 • Vorm geven aan de eigen professionele ontwikkeling, mede in relatie tot de visie van de school. 
 • Sensitiviteit ontwikkelen voor een religieuze of zingevende laag in verhalen van mensen en tradities.
 • Zelfreflectie vaardigheden laten zien.

Zelfontwikkeling initiëren

 • Vorm geven aan de eigen professionele ontwikkeling, mede in relatie tot de visie van de school.
 • Sensitiviteit ontwikkelen voor een religieuze of zingevende laag in verhalen van mensen en tradities.
 • Zelfreflectie vaardigheden laten zien.