Taakgebieden

De vakspecialist identiteit en burgerschap is in staat om de levensbeschouwelijke identiteit van de school te thematiseren en te actualiseren en op basis daarvan een vertaling te stimuleren naar:

 • het vormingsprogramma van de school (programmagerichte uitwerking)
 • het schoolklimaat en de gemeenschapsvorming (interactiegerichte uitwerking) opdat de school bijdraagt aan de vorming tot gelukkige en veerkrachtige kinderen.


Beleidsbetrokkenheid

We vatten hier de term beleid op in brede zin. Het gaat er om dat het schoolteam streeft naar consensus over de wijze waarop identiteit binnen de schoolorganisatie gestalte krijgt. Daarbij speelt een planmatige aanpak een duidelijke rol, waarbij het schoolplan, het projectplan en de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de leraren (POP) inzet zijn. Daarvoor moet het gehele team een visie op identiteit en burgerschap ontwikkelen, waarbij inhoudelijke aspecten bewust worden gemaakt.


Begeleiding

Onder begeleiding verstaan we het begeleiden van een collega bij het verwerven van kennis en vaardigheden. Het gaat hier om een belangrijk instrument van de vakspecialist. Het helpt teamleden zodat ze beter de verantwoordelijkheid dragen en aandacht hebben voor identiteit. Het biedt assistentie bij het vinden van antwoorden op vragen rondom identiteit.


Communicatie

Om je werk succesvol te kunnen uitvoeren communiceer je als vakspecialist met de schoolleiding, collega’s en ouders. Je beschikt over agogische vaardigheden en kennis van interactiepatronen. Het gaat hier om het functioneren van de leraar te verbeteren en / of te optimaliseren door middel van voortdurende zelfreflectie op het eigen professioneel handelen. Er zijn verschillende vormen waarin dit kan gebeuren. Ook kun je ervoor kiezen vormen van intervisie toe te passen of zelfs co-teaching als instrument in te zetten. 

Eindtermen

Tijdens de leergang ontwikkelt de vakspecialist zingeving, identiteit en burgerschap de volgende competenties (verder): 

Visiegericht werken

 • Waarnemen en benoemen van vragen inzake zingeving, identiteit en burgerschap
 • Een brede visie op identiteit ontwikkelen

Communiceren over de schoolidentiteit

 • Waarnemen en benoemen van vragen inzake zingeving, identiteit en burgerschap.
 • Een brede visie op identiteit ontwikkelen

Omgaan met professionals in relatie tot schoolidentiteit

 • Geïnspireerd zijn en inspiratie bij anderen durven ondersteunen
 • Op gang brengen van communicatie en activiteiten met collega’s en andere betrokkenen in de school rond zingeving, identiteit en burgerschap

Onderwijsontwikkeling op het gebied van de schoolidentiteit bevorderen

 • Vertrouwd zijn met relevante kennisgebieden met betrekking tot de identiteit
 • In staat zijn om onderwerpen af te grenzen en bespreekbaar te maken (inspiratie en zingeving, levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele vorming, burgerschap, vieren e.d.) zonder de verbinding met het grotere geheel uit het oog te verliezen

Organisatieontwikkeling op het gebied van de schoolidentiteit bevorderen

 • Kwaliteit van het schoolklimaat kunnen benoemen
 • Kennis hebben van de veranderingsmogelijkheden van de school en de bijbehorende beleidsvraagstukken
 • In  gang zetten van gewenste veranderingsprocessen binnen de school inzake zingeving identiteit en burgerschap

Zelfontwikkeling initiëren

 • Vorm geven aan de eigen professionele ontwikkeling, mede in relatie tot de visie op zingeving, identiteit en burgerschap
 • Sensitiviteit ontwikkelen voor een religieuze of zingevende laag in verhalen van mensen en tradities
 • Zelfreflectie-vaardigheden laten zien